Doelstelling

In de statuten van de Magirus Deutz Club, zoals deze zijn opgesteld 21 mei 1987, staat de doelstelling van de club als volgt omschreven:

Artikel 2. Doel en middelen

1. De vereniging stelt zich tot doel:


a. het in stand houden en restaureren van automobielen van het merk Magirus;
b. de leden van de vereniging bij de activiteiten, samenhangend met de doelstelling, zoveel mogelijk daadwerkelijk als raadgevend steun te verlenen;
c. het bijeenbrengen van de eigenaren van de automobielen als onder a. bedoeld.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken met inachtneming van hetgeen wettelijk en rechtens is geoorloofd en wel in het bijzonder door:

a. het organiseren van en het meewerken aan evenementen voor de onder lid 1 sub a bedoelde automobielen, zoals toertochten, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke;
b. het houden van bijeenkomsten, filmavonden, lezingen en dergelijke;
c. het verwerven van speciale gereedschappen, technische handboeken en het verstrekken casu quo ter beschikking stellen daarvan aan haar leden;
d. het uitgeven van een verenigingsorgaan, geheten; Magirustig;
e
. het aanwakkeren van de belangstelling van anderen voor de doelstelling van de vereniging;
f
. alle andere wettige middelen, die voor haar doel, in de ruimste zin genomen, bevorderlijk kunnen zijn.